Razširjeni program

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 dalje za vpisane učence 1. razreda na OŠ Solkan.

Na POŠ Grgar in na POŠ Trnovo pa je pred poukom organizirano varstvo za učence vozače.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je organizirano za vpisane učence od 1. do 5. razreda v Solkanu, Grgarju in na Trnovem v obsegu največ 5 ur dnevno.

Za nujne primere je od 15.45 do 16.00 organizirano individualno varstvo, in sicer za otroke, ki so vpisani v  individualno varstvo.

Po sklepu Ministrstva za šolstvo in šport imamo na matični šoli možnost izvajanja podaljšanega bivanja v obsegu največ 160 ur tedensko v Solkanu, v Grgarju 50 ur tedensko, na Trnovem pa 18 ur tedensko.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Predvidena je ena ura na oddelek za dopolnilni in dodatni pouk.

Na predmetni stopnji bomo dodatni in dopolnilni pouk izvajali pri: SLJ, MAT, TJA, KEM, BIO in  FIZ ter ZGO. 

0,5 ure na oddelek pa bomo koristili za individualno in skupinsko pomoč.

AKTIVNOSTI ZA NADARJENE IN ZAINTERESIRANE UČENKE IN UČENCE

Nadarjeni in zainteresirani učenci poglabljajo svoje znanje in veščine v procesu učenja s pomočjo individualizacije, diferenciacije in personalizacije pouka.

Udeležujejo se tekmovanj znanja in natečajev, ki so razpisana na nacionalni ravni ter aktivnosti, ki tekom šolskega leta potekajo na šoli.

Poleg tega nadarjenim in zainteresiranim učencem ponujamo nabor dodatnih aktivnosti.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami in izobraževanje učencev z učnimi težavami je opredeljeno z Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF, 63/13,64/16-ZOFVI-K, 76/23). V skladu z 12. in 12. a členom tega zakona izvajamo aktivnosti na področju dela z učenci s posebnimi potrebami in učenci z učnimi težavami.

UČENCI Z ODLOČBAMI O USMERITVI

Učenci bodo imeli dodatno strokovno pomoč (DSP) na osnovi individualiziranih programov po odločbah o usmeritvi. Dodatno strokovno pomoč bodo izvajale: mobilne specialne pedagoginje, socialna pedagoginja, logopedinja, inkluzivna pedagoginja in psihologinja OŠ Kozara ter učitelji in šolska svetovalna služba OŠ Solkan.

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI, KI NISO BILI USMERJENI

Učenci, ki nimajo odločbe o usmeritvi imajo pa pri posameznih predmetih učne težave, je zanje organizirana individualna in skupinska učno pomoč (IUP) učiteljev in šolskih svetovalnih delavk. Število teh učencev se bo med letom spreminjalo.

UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA ZA UČENCE PRISELJENCE

Za učence, ki imajo status priseljenca nudimo pomoč (učitelji, šolska svetovalna služba, učenci) pri učenju slovenskega jezika, komunikaciji in socialni vključenosti.

VARSTVO VOZAČEV IN DRUGIH UČENCEV, KI ČAKAJO NA POUK

Za učence, ki se v šolo vozijo s šolskim avtobusom, je od konca pouka do odhoda avtobusa organizirano varstvo. Varstvo je za te učence obvezno.

Če učencem vozačem odpade prva šolska ura pouka in zanjo ni razpisanega nadomeščanja,  počakajo v avli šole.

Za učence, ki čakajo na pouk 7. šolsko uro in imajo 6. šolsko uro prosto, je organizirano varstvo skupaj z varstvom vozačev.

PREHRANA UČENCEV

Učenci imajo možnost šolske prehrane v obsegu: dopoldanska malica, kosilo ter za učence vključene v PB tudi popoldanska malica.

Za učence od 2. do 9. razreda je čas dopoldanske šolske malice med 9. 35 in 9. 50.  Za učence 1. razredov je čas prilagojen.

Učenci predmetne stopnje, ki imajo 2. šolsko uro ŠPO, pojedo malico v jedilnici.

Za učence od 6. do 9. razreda je  čas za kosilo med 12. 20 in 12. 50 po razporedu. Učenci razredne stopnje, ki so vključeni v PB prihajajo na kosilo po razporedu pred in po rezerviranem terminu za učence predmetne stopnje.

SUBVENCIJE (po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev)

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Povezava do informacij in začetka postopka:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/subvencioniranje-solske-prehrane.html

Related Images:

(Skupno 1.224 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost